ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRZYZNAWANE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy

1.     O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot:

 

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
b) 60% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej


Tryb udzielania dofinansowania i wzór wniosku

1.     Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla osób niepełnosprawnych.

 

2.     Do wniosku o którym mowa w ust 2 należy dołączyć:

a)     kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) (Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) a w przypadku osoby o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy kopia orzeczenia wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

b)     fakturę określającą całkowity koszt zakupu, kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup,

3.     Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dotyczący zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze tylko w danym roku, w którym poniosła wydatek. Wnioski o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych są realizowane w ramach limitu środków PFRON przeznaczonych w danym roku na to. Wnioski o dofinansowanie jeśli nie zostaną pozytywnie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków finansowych nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na kolejny rok.

 

4.     Jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu roku dokonuje wielokrotnie zakupu tego samego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego może złożyć wniosek o dofinansowanie jeden raz a następnie uzupełniać załączniki do wniosku w formie kolejnych faktur. Wnioskodawca jest przy tym zobowiązany do informowania PCPR o każdej zmianie mającej wpływ na dane zawarte we wniosku o dofinansowanie.


Zasady ustalania wysokości dofinansowania i sposobu przekazywania dofinansowania

1.     Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi z zastrzeżeniem ust 2:

a)     do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu ceny ustalonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

2.     Przekazanie kwoty dofinansowania dla Wnioskodawcy następuje w kasie banku lub na rachunek bankowy Wnioskodawcy z zastrzeżeniem ust. 4.

 

3.     Dopuszcza się przekazanie dofinansowania na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy Wystawcy faktury potwierdzającej zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, lub na rachunek bankowy osoby wskazanej przez Wnioskodawcę lub odbiór dofinansowania w kasie banku przez pełnomocnika lub opiekuna Wnioskodawcy na podstawie ważnego postanowienia Sądu o pełnomocnictwie, upoważnienia notarialnego lub innego upoważnienia.